សេចក្តីសម្រេច នៃអង្គសន្និសីទពិភពលោក សាខាគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ ក្រៅប្រទេស ០១-០២ ធ្នូ ២០១៨

ចែករំលែក ៖​

សេចក្តីសម្រេច នៃអង្គសន្និសីទពិភពលោក សាខាគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ ក្រៅប្រទេស ធ្វើឡើងនៅទីក្រុងអាត្លង់តា (Atlanta) រដ្ឋចចា (Georgia) សហរដ្ឋអាមេរិក ថ្ងៃ ០១-០២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨

Decisions of the World Conference of CNRP Overseas Chapters held in Atlanta, Georgia, USA on December 1-2, 2018.

Flag Counter